Eigen Aard. Grepen uit de Vlaamse Folklore

K. C. PEETERS
€27,00
Verzenden naar
*
*
Verzendmethode
Naam
Geschatte levering
Prijs
Geen verzendopties

Year: 1947
Place: Antwerpen
Publisher: De Vlijt
Edition: 2de druk
Language: NL
Pages: 546
Condition: VG
Cover condition: G
Binding: HC

- Met voorwoord van Prof. Dhr. J. Gessler. Illustraties van H. Lievens.

HET MOOISTE BOEK OVER VLAANDEREN. Wanneer Prof. Gessler in zijn Voorwoord dit boek, met een verwijzing naar Vondels Gulden Winkel, de «Gulden Winkel der volkslievende Zuidnederlanders» noemt, dan kan dit getuigenis borg staan voor het gehalte van dit werk. Een tweede waarborg is de wetenschappelijke eruditie van de auteur, die ons onlangs de beste «Bibliographie der Vlaamse Folklore» aan de hand deed. Het boek omvat drie delen, waarin achtereenvolgens gehandeld wordt over Inrichting en Levenswijze; Woord en Lied, Volksgeloof en -wetenschap; Volksgebruiken, deze laatste gerangschikt volgens de tijdkrans en de levensloop van de mens. Zo kregen we een uitstekend studieboek, met uitvoerige bibliographie en talrijke nota's en aantekeningen bij elk hoofdstuk en alphabetische registers en zaak- en plaatsnamen. De illustratie met talrijke buitentekstplaten naar mooie foto's en soms naar schilderijen, en dan in kleurendruk, en met rake en vaak geestige pentekeningen in aansluiting bij haast elke bladzijde van de tekst en met notenbeelden van een 25-tal liederen maken van dit boek een weelde voor het oog zowel als voor de geest. Daartoe dragen ook bij de verzorgde stijl, de onderhoudende toon, de typische voorbeelden, die voortdurend worden ingelast. Zo werd dit wetenschappelijk werk een kunstuitgave van eerste gehalte en tevens een volksboek, dat niet alleen in elke volksboekerij thuis hoort, maar er ook zal gegeerd worden. J. LAUWERYS, PR. Uit Boekengids 28.511/39.

INHOUDSTAFEL
Voorwoord door Prof. Dr. J. Gessler
Inleiding
EERSTE DEEL
INRICHTING EN LEVENSWIJZE
I. De bodem en zijn bewoners
1. Land en Volk
2. Dorp en Stad
3. Speciale Volksgroepen
4. Boeren en Heren
5. Stielen en Ambachten
6. Moderne Tijden
II. Het stoffelijke in het volksleven
1. Huis en Hoeve
2. Huisraad
3. Klederdracht
4. Eten en Drank
TWEEDE DEEL
WOORD EN LIED, VOLKSGELOOF EN - WETENSCHAP
I. De Volkstaal
1. Het Taaleigen
2. Speciale Talen
a. Bargoens of Boeventaal
b. De Taal van Dieren, Klokken, enz.
3. Namen
4. Spotnamen
5. Zei-gezegden en Spreekwoorden
6. Raadsels
II. De Vertelselschat
1. Sprookjes
a Stijl, herkomst en verwantschap
b. Soorten van Sprookjes
2. Sagen
a. Heldensagen
b. Historische kern
c. Spook- en toversagen
d. Duivelsagen
e. Historische sagen
f. Wapensagen
3. Legenden
a. Ons-Heer- en Passielegenden
b. Marialegenden
c. Heiligenlegenden
III. Het Volkslied
1. Van de roep tot het rhythmerende lied
2. Verhalende liederen
3. Het lied in de gemeenschap
a. Verweer
b. Vermaak
4. Liedjeszangers
IV. Het Volksgeloof
1. Het uitstervende bijgeloof
a. Het geestenheir
b. De tooverwereld
2. De Volksdevotie
V. De Volksgeneeskunde
1. Volksremediën
2. Wonderdoktoors
3. Bovennatuurlijke krachten
VI. De Volksweerkunde
DERDE DEEL
VOLKSGEBRUIKEN
Inleiding
I. De Jaarkrans
1. Van Sint-Maarten tot Lichtmis
a. De Voorwinter
b. Kerstmis-Driekoningen
c. Nawinter
2. Van Vastenavond tot Beloken Pasen
a. De Vasten
b. De Goede Week en Pasen
c. De Schuttersgilden
3. Van Mei tot Half-Oogst
a. Sinksen
b. Sint-Jan-in-de-Zomer
c. Kermis, processie, ommegang
d. Oogst en Na-oogst
4. Van de Herfst tot Allerheiligen
II. De Levensloop
1. Geboorte en Kindsheid
2. Liefde en Huwelijk
3. Dood en Begrafenis
Bibliographie
Nota's en Aantekeningen
Register op de Inhoud
Register der Plaatsnamen
Tafel der Illustraties
Tafel der Notenbeelden
Inhoudstafel.