Brigands in 't geweer. Boerenkrijg

Frans VERACHTERT
€10,00
Verzenden naar
*
*
Verzendmethode
Naam
Geschatte levering
Prijs
Geen verzendopties

Year: 1939
Place: Leuven
Publisher: Davidsfonds
Edition: 1st
Language: NL
Pages: 176
Condition: G
Cover condition: G
Binding: SC

- Boerenkrijg, Geel, Turnhout, drukker Corbeels, enz...

- Frans Verachtert: Heiman [Ps.] Geboren: Retie, 17-08-1909; Overleden: Turnhout, 10-10-1988.

- Toegevoegd: foto van Frans Verachtert.

- VOORWOORD. In onze vaderlandsche geschiedenis komt er op het einde van de 18e eeuw een episode voor, welke even bloedig als treurig en heldhaftig mag genoemd worden: de Boerenkrijg. Bloedig omdat het jonge leven van tallooze offervaardigen er in werd weggemaaid, treurig wijl de strijders voor Godsdienst en Vaderland niet bereiken mochten wat ze ten koste van hun bloed nastreefden, heldhaftig omdat onze voorouders, oud en jong, met minder goede wapens de vijanden van onze vrijheid, onze aloude instellingen en ons dierbaar geloof, harde slagen wisten toe te brengen. Helfdhaftig vooral omdat ze zonder steun van vreemde mogendheden het aandurfden een groote en machtige natie, die hen verdrukte, het fiere hoofd te bieden; heldhaftig bovendien, daar er tusschen het eigene volk hier te lande verraders gevonden werden, die om wat vuig geld en een gemakkelijk baantje de Judashand uitstaken en de laffe heerschappij van den dwingeland hielpen bestendigen. Toen die heerlijke krijg in stroomen bloeds gesmoord was, hebben de ellendige overwinnaars met grove leugentaal zorgvuldig den heldenmoed onzer dapperen in het duister gehouden. De bedoeling is daarom, met dit verhaal, op geschiedkundige feiten gegrondvest, eens te meer te laten blijken dat onze voorvaderen fier en dapper, dlep-geloovig en edel waren; dat wij, hun nakomelingen, aan hun voorbeeld kunnen leeren in welke mate men zijn volk, zijn taal, zijn zeden, zijn geloof moet liefhebben. Eerbied, liefde, ontzag voor die helden!