Vlaanderen door de eeuwen heen. 2-delige set

Diverse auteurs
€94.00
Ship to
*
*
Shipping Method
Name
Estimated Delivery
Price
No shipping options

Year: 1932
Place: Amsterdam - Brussel-Antwerpen-Leuven
Publisher: Elsevier - Standaard Boekhandel
Edition: 2de druk
Language: Nederlands
Pages: 498+412
Condition: G
Cover condition: G
Binding: HC

- Uitgebreid geïllustreerd met historische afbeeldingen en z/w foto's uit de tijd.

- INHOUD VAN HET EERSTE DEEL:

In Memoriam Max Rooses door Dr. J. DENUCÉ.
Inleiding door Dr. J. DENUCÉ en Dr. J. A. GORIS.
Het Verleden van het Vlaamsche Volk door Dr. H. J. ELIAS.
Lof van de Vlaamsche Steden door LODE ZIELENS.
Land en Dorp door Ir. EM. VERLEYEN en Ir. J. A. J. EELENS.
De Schilderkunst in de Vlaamsche Gewesten door POL DE MONT.
De Vlaamsche Beeldhouwkunst door Dr. JULIANE GABRIELS.
De Bouwkunst in Vlaanderen door Prof. Dr. STAN LEURS.
Vlaanderen's Kunstnijverheid door Dr. JOZEF VAN HERCK, pr.
Het Boekwezen door PROSPER VERHEYDEN.
De Graphische Kunsten in Vlaanderen door Dr. LOUIS LEBEER.

- INHOUD VAN HET TWEEDE DEEL:

De Taal der Vlamingen door L. GROOTAERS.
De Vlaamsche Letterkunde door AUG. VERMEYLEN.
Het Vlaamsch Tooneel door LODE MONTEYNE.
Vlaanderen in de Muziek door LODEWIJK ONTROP.
De Natuurwetenschappen en de Geneeskunde door Dr. G. SCHAMELHOUT.
De Geestelijke Stroomingen door Prof. Dr. J. VAN MIERLO S. J.
De Handel en de Nijverheid door JAN DENUCÉ.
Land- en Tuinbouw in Vlaanderen door A. DE LEPELEIRE.
Vlaanderen's maatschappelijke ontwikkeling in het licht van zijn economische ontwikkeling, door HERMAN VOS.
Volkskunde door MAURITS DE MEYER.

- INLEIDING:

Deze tweede uitgave van Vlaanderen door de Eeuwen heen is wel heel wat anders en heel wat méér geworden dan men gewoonlijk onder een nieuwe editie verstaat . Het boek is ook niet "bijgewerkt", het is vernieuwd, verjongd, herboren, een boek van heden. Alleen op die voorwaarde - dat het geheel herschreven en verjongd zou mogen worden, hebben wij de taak aanvaard, ons door de uitgevers opgedragen, en zij van hun kant zijn onmiddellijk, en met hart en ziel, op dit voorstel ingegaan. Uit de eerste editie is bijna niets behouden - zelfs van de historie bleek herziening noodzakelijk. Sommige onderwerpen in het oude boek bleken korter, bondiger samengevat te kunnen worden, geheel nieuwe hoofdstukken - als dat over den landbouw, over de beeldhouwkunst en de kunst nijverheid, over het tooneel, over de geestelijke stroomingen, de wetenschappen en het onderwijs, zijn bijgevoegd. Ook het illustratiemateriaal bleek herzien en ververscht te moeten worden. Het heeft ons zelf met verwondering getroffen, zooveel als er sinds 1912 - het jaar van de eerste verschijning in Vlaanderen is veranderd, ontwikkeld en tot stand gekomen. Het beeld van ons oude land, naar uiterlijk en naar wezen, heeft zich grondig gewijzigd. En het is dit gewijzigde, dit nieuwe en levende beeld, dat wij geven moesten. Evenals indertijd voor de eerste uitgave zijn de medewerkers gekozen uit vertegenwoordigers van de meest uiteenloopende richtingen op elk gebied. Geenerlei wetenschappelijke of letterkundige, politieke noch religieuse voorkeur heeft de redactie ook thans beheerscht. De eenige vraag was telkens: wie is de meest deskundige en wie vermag zijn kennis en zijn meeningen op de helderste en meest degelijke wijze mee te deelen? Onze medewerkers zouden geen levende menschen zijn als zij, over allerlei zaken, geen zeer persoonlijke meening koesterden. Doch het misschien al te persoonlijke hebben zij den breidel aangelegd om in harmonie te blijven met den algemeenen toon van het werk, die er een moest zijn, bestemd voor alle, voor de breedste lagen van het Vlaamsche, ja en ook het Nederlandsche volk. Het spreekt niettemin van zelf dat ieder onzer medewerkers volkomen onafhankelijk is gebleven en dan ook alléén aan sprakelijk is voor elk zijner woorden. Het eerste hoofdstuk, dat logischerwijs de geschiedenis van Vlaanderen en van de Vlaamsche Beweging bevat, men ziet, het is Dr. H. J. Elias, die het voor ons geschreven heeft. Lode Zielens bezingt dan den lof der Vlaamsche steden , terwijl Ir. Emiel Verleyen over het Vlaamsche land schrijft. Enz...