De Vlaamsche Volksboeken

Emile Henri VAN HEURCK
€25.00
Ship to
*
*
Shipping Method
Name
Estimated Delivery
Price
No shipping options

Year: 1943
Place: Antwerpen
Publisher: Druk. J.-E. Buschmann
Printer: idem
Edition: 1st
Language: NL
Pages: 214
Condition: FN
Cover condition: G
Binding: SC
Illustrated: Met 64 illustraties

- In het Nederlandsch vertaald door Drs J. TRUYTS, ingeleid door Prof. Dr Paul de KEYSER.

- Inhoud:
Inleiding
De Vlaamsche Volksboeken
1. Strijt van Roncevale
2. Historie van Sibilla
3. Karel ende Elegast
4. Historie van Malegys
5. De vier Heemskinderen
6. Historie van Huyge van Bourdeus
7. Ridder Galien Rhetor
8. Valentyn en Ourson
9. Olyvier van Castillen
10. Historie van den Jongelinck Florent ende Lion
11. Floris ende Blancefleur
12. Robrecht, genaemd den Duyvel
13. Ryckaert zonder Vreese
14. Amadis van Gaulen
15. Historie van Seghelyn van lherusalem
16. Van den VII wysen Mannen van Rome
17. Barlaam en Josaphat
18. Turias ende Floreta
19. Den Reus Gilias
20. Frederick van Jenuen
21. Buevyne van Austoen
22. Helias den Ridder met de Zwaen
23. Margriete van Limborch
24. Den Ridder met den Cruyce, Meliadus
25. Vrouwepeede
26. Coninc Alexander
27. Destrucyen van Troyen
28. Ridder Jason
29. Historie van Hercules
30. Destructie van Jerusalem
31. Meluzyne
32. Ridder Parys ende Vienna
33. Jan van Parys
34. Ridder Galmy
35. Borgh-gravinne van Vergi
36. Peeter van Provencien
37. Lantsloet ende Sandryn
38. Leven van Esope
39. Reynaert den Vos
40. De Wandelende Jood
41. Julius Cesar
42. Carolus Bonus
43. Carolus Quintus
44. Dyalogus tusschen Salomon ende Marcolphus
45. Ulenspieghel
46. Propheet David
47. Joseph
48. Den ouden ende den jonghen Tobias
49. Den verloren Sone
50. Een Soudaens Dochter
51. Baghynken van Parys
52. Duyfken ende Willemynken
53. Dat Boeckxken vanden Houten
54. Leven Onses Heere Jesu Christi
55. Leven van de H. Maegd Maria
56. De seven Blydschappen van de H. Maegd
57. Historie van S. Anna
58. Sint Jan van Beverley
59. Boeck van Tondalus Vysioen
60. H. Patricius
61. Van Sinte Brandaan
62. H. Genoveva
63. Catherina van Senen
64. H. Godelieve
65. Historie van Virgilius
66. Evangelien vanden Spinrocke
67. Doctor Faustus
68. Christoffel Wagenaer
69. Broeder Russche
70. Mariken van Nieumeghen
71. Fortunatus Borse
72. Van den Jongen geheeten Jacke
73. Den Sack der Consten
74. Sydrac
75. Den Duytschen Cathoen
76. Cleyne christelycke Acamedie
77. Het dobbel Cabinet der christelyke Wysheyd
78. De prochiale Schole
79. Honderd schoone Exempelen
80. Ghemeyne Send-Brieven
81. De Fonteyne der Eeren ende der Deught
82. Den Spieghel der Jonckheydt
83. Den nieuwen Spiegel der Jongheyd
84. Den Wtersten Wille van L. Porquin
85. Den dobbelen Zielen-Troost
86. De Reyse van J. Mandevyl
87. De Reyse naer het H. Landt door Broeder J. vander Linden
88. Kruisken A.B.C.
89. Evangelie van S. Jan
90. Lancea Christi
91. De Discipline  des Duyvels
92. De vier Uytersten des Menschen
93. De Spiegel der Sondaren
94. 't Bancket der Deughden (Tafelboek)
95. Der Scaepherders Kalengier
96. Nieu Complexieboeck
97. Grooten dubbelen Droomboeck
98. Tregement der Ghesontheyt
99. De Secreten van Alexis Piemontois
100. Dat Batement van Recepten
101. Dat playsant Hofken van Recepten
102. Van den Schat der Armen
103. Den nieuwen kleynen Herbarius
104. Enchiridion medicum oft Medicynboexken
105. Den Troost der Armen
106. Den Tresoor vanden presenvatyve Remedien ende Cure vande Peste
107. Een cleyn Tractaetken van die Epidimia
108. Een Boecxken van die furieuse... Pestilentie
109. Der Huyslieden Medicyn
110. Pestboeck ofte Remedien teghen die pestilentiele Corts
111. Volcomen Tractaet van de Peste
112. Cort Verhael oft Tractaet vande contagieuse Sieckte
113. Tprofijt der Vrouwen
114. De Natuere ende Complexie der Vrouwen
115. Den Rosengaert van den bevruchten Vrouwen
116. Den Lusthof van het Cureren der paerden
117. Het nieuw natuerlyck Toover-boek
118. Mathematische Vermaecklyckheden
119. Het nieuw vermeerdert natuerlyck Toover-boek
120. Practique, Maniere ende Style van Procederene (P. Wielant)
121. Het Vlaems Settingh-boecxken
122. Ars notariatus
123. Der Fielten, Rabauwen oft der Schaleken Vocabulaer
124. Het wonderlyk en rampzalig Leven van Lazarus van Tormes
125. Den verstandighen Hovenier
126. Wonderlycken Oorsprock van de Bien
127. J. Cat's Bieboek
128. Den verstandigen Kok
129. Een notabel Boecxken van Cokeryen
130. Gheneuchelijcke recreative Exempelen
131. Veelderbande geneuchlijke Dichten
132. Een nieu Clucht-Boecxken
133. Vermakelyke Klucht-Vertelder
134. De heerelycke ende vrolycke Daeden van Keyser Carel den V
135. Den Leugen-Zak
136. Lapschuerschen Guychelaer
137. L. D. Cartouche
138. L. Baekelandt
139. Nieuw Lied-Boek den vrolyken Speelwagen
140. Nieuw Lied-Boek den Maeghde-Krans
141. Nieuw Lied-Boek den Vogel Phenix
Bijlage
Literatuur.