Newsletter

Gentsche Studentenalmanak voor het jaar 1932

Diverse auteurs
€39,00

Year: 1932
Place: Gent
Publisher: A.V.H.V.
Printer: -
Edition: 1st
Language: NL
Pages: 336
Condition: VG
Cover condition: G
Binding: SC
Illustrated: Tekeningen van studenten en oudstudenten.

- Een boekdeel van 320 bladzijden: jaarverslagen, inlichtingen over heel het studie- en gezelschapsleven aan de Gentsche Universiteit, verzen, proza en teekeningen van studenten en oudstudenten. Deze almanak staat in het teeken van Prof. Frans Daels, die hier gehuldigd wordt door Prof. Dr. Van Rooy van Amsterdam, Cyr. Verschaeve, Dr. J. Goossenaerts, Pater Callewaert, A. De Caluwé.
Aan de redactie ons compliment voor dit degelijk en tegelijk studentikoos jaarboek.
Dr. R.D.S.
[Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1932]

- Wat dit boek vooral zijn waarde geeft, is dat het opgevat werd als een hulde aan Prof. Daels. Het bevat ter ere van deze grote Vlaming bijdragen van Dr. Van Rooy, Cyriel Verschaeve, Pater Callewaert, Dr. Goossenaerts, en in naam der studenten: A. De Caluwé. Verdere merkwaardige bijdragen zijn: De Dietsche gedachte en het Catholicisme, Groot-Nederlandsche gedachte en Vl. Liberale Idee, Nationalisme en Socialisme, Collegium Musicum.
Het studentikoze is natuurlik niet vergeten. We hebben ons verkneukeld aan ‘Mixed Pickels’ en ‘Varia’. Dat is een schalksheid, die deugd doet, werkelik!
Er is maar een ding dat ons hier weer verwondert. Ernest Van der Hallen, die op de loop gaat voor een vleugje erotiek laat in zijn rubriek in ‘Jong Dietschland’ slechte erotiese verzen, verschijnen, waarvan ieder woord-bijna ‘hopeloos’ in het belachelike verzinkt, Hier in deze almanak is er een zekere Toon van Eremo, die alleen maar vlaamse strijdgedichten (of humanistiese) (in theorie) aanvaarden wil, en dan dingetjes publiceert als:

‘Ik wil je omhullen

met de witte bedwelmende damp

van mijn Liefde;...’

Anders gezegd: stik! of:

‘We hebben geleden

- samen -

dezelfde pijn

- heeft ons hardt verschroeid -


Verder nog wat Moensisme van het bedenkelikste soort. Wanneer een tijdschrift onder redaksie van Toon van Eremo en, hoe heet ie ook weer? pardon: Leo De Roover? - Een min of meer, dat merken we haast niet meer.
Steeds gaan maar mensen aan de belachelikheid van hun eigen inkonsekwentie dood... als ze tenminste geleefd hebben!
Desondanks wensen we de Gentsche Studentenalmanak: goedheil! Het gaat niet op hier al de bijdragen nog maar op te sommen. Maar het is zeer dikwijls degelik werk. Het is de tweede maal, dat hij verschijnt. Ad multos annos!
[De Tijdstroom. Jaargang 2 (1931-1932)]

INHOUD:
Voorwoord
Kalender
Posttarieven
UNIVERSITEIT
Akademische overheden
Hoogleeraren, Buitengewone Leeraren, Docenten, Assistenten
STAAT VAN HET ALG. VL. HOOGST. VERBOND
Besturen en Comissies
Faculteitskringen
Gezelligheidskringen
Wijsgeerige en Godsdienstige vereenigingen
Vereenigingen tot politieke voorlichting der studenten
Vereenigingen waarbij het A. V. H. V. is aangesloten
IN MEMORIAM J. VAN DAMME
JAARVERSLAGEN 1930-31
A. V. H. V.
Debating Club
Nele
V. S. C.
Leeszaal-Bibliotheek
Studentenfanfare
Geneeskundige Kring
Landbouwkring
Koloniale Kring
Vlaamsche Ekonomische Kring
Germania
T. S. G. 't Zal wel gaan
St. Thomasgenootschap en zijn afdeelingen
Vlaamsch Verbond van Socialistische studenten, tak Gent
MENGELWERK
Daels, man van Wetenschap, Dr. Van Rooy, Amsterdam
Wetenschappelijke titels
Kantteekeningen
Prof. Daels in den oorlog, Cyriel Versçhaeve
De na-oorlogsche Prof. Daels, Pater P. J. Callewaert O. P.
Prof. Daels en de studenten, A De Caluwé
Aan Prof. Dr. Frans Daels, J. Goossenaerts
De Dietsche gedachte en het Catholicisme, XXX
Groot-Nederlandsche gedachte en Vl. Liberale Idee, W.O.V.
Nationalisme en Socialisme, Frans Jan Willems
De Jeugd van Vlaanderen, R. C.
Verdediging en schuldbekentenis, A. B.
Collegium Musicum, Dr. Stephan De Jonghe
Erotiek, Toon van Eremo
Albert Servaes, Ellen
Intermezzo, R. V. G.
Fra Angelico
Dualiteit, Jef van Bloemenhof
Het Vlaams-Nasjonalisme tegenover Kongo, R. C.
Prof. Stella
Stemming, prutske (vr.)
De legende van het verraad der Vlamingen in den slag van
Kortrijk, P. Lambrechts
Zomeravond, Wilfried Jorissen
Mixed Pickles
Studenten te Parijs, L. W.
Dr. Biltris
Kwatrijnen, Toon van Eremo
Revisie 1932, Hugo Vrielynck
Hasseltsche herinneringen, R. R.
Brief, Toon van Eremo
Aanklacht, Sinjoor
VARIA
Bladwijzer.