Newsletter

De wereld van Soo Moereman

Gerard WALSCHAP
€14.00

Year: MCMXLI (1941)
Place: Brussel - Rotterdam
Publisher: A. Manteau - Nijgh & Van Ditmar
Printer: V. Van Dieren & Co., Antwerpen
Edition: 1st
Language: NL
Pages: 104
Condition: VG
Cover condition: G
Binding: SC

TOT DEN LEZER
Gij gaat in dezen boek de stem van Soo Moereman hooren, die tot ons, kinderen, heeft gesproken met ernst en plechtigheid.
Gij zult misschien doen gelijk dat jong volk van bij ons, dat lachend en verveeld de schouders ophaalt, als wij, die nog het geluk gehad hebben Soo te kennen, te beminnen en heele avonden rond hem te zitten met groote oogen, des avonds ons voelen doordrongen worden van goedheid en een langverloren eenvoud en met een beetje heimwee zachtjes beginnen : ' Soo Moereman in zijnen tijd"···
Door uw lachen wordt vervuld wat Soo ons voorspeld heeft : dat er een andere God zal komen, die heet Wetenschap en zal werken met Maksiemen. Maar er valt hier niet te lachen.
Wat Soo vertelt zijn feiten.
En de geheime wetenschap die Soo bezat is geen boerenbijgeloof, maar alles wat de groote toovenaar Doktoor Foostus en zooveel andere grootegeleerden uit den ouden tijd gevonden hebben met de Alsemie. En hebben ze die menschen als ketters verbrand, denkt gij, omdat ze niets konden ? Daarom verbranden ze u niet I Ha I
Van al die rillend rond Soo gezeten hebben, haast de eenige die wat meer dan zijnen naam kan schrijven, en vermits pennewerk mijn stiel is, heb ik een kort uittreksel samengesteld uit de menigvuldige geschiedenissen die hij ons heeft gelieven te vertellen. Het is te zijnereere en nagedachtenis. En het is een groet aan een oeroud Vlaanderen, waarvan hij de laatste overlevende was.
Soo, spreek ! Opdat er geen een zou verroeren of verpinken, zal ik eerst nog eens zeggen wie gij zijt.

Uitgegeven tijdens WO II onder licentie door A. Manteau.

Omslag en versierde kapitalen door brm - m [Broeder Max].